Terminal Commands
Komut Açıklama
abiword Word belgelerini düzenler
adduser Bu komut sisteme otomatik olarak yeni kullanıcı ekler
alias Bir komutu farklı adlandırmaya yarar
apropos Keyword aramasına göre komut adlarını görüntüler
at at komutu belirli bir zamanda komutları listeler (ör. Print @ 1:23)
batch
bzip2 Dosyaların bzip2 ile sıkıştırılmasını sağlar
cat Ekrana belirli dosyayı görüntüler
cd Belirli dizine gitmeyi sağlar
cdrecord CD’ye verilerin yazılmasını sağlar
chattr Dosyanın ayrıntılı özelliklerinin değiştirilmesini sağlar
chfn Kullanıcı üzerinde parmak bilgilerini değiştirmeye yarar
chgrp Dosyanın bulunduğu grubun değişikliğini sağlar
chmod Bu komut dosyaAdi'na Okuma-Yazma yetkisini verir
chown Bu komut belirlenen dizinin sahibini dso olarak değiştirir
clear Bu komut ekranı temizler
cmp Herhangi bir türdeki dosyayı kıyaslar
compare Sıralı dosyaları kıyaslar
compress Dosyaların sıkıştırılmasını sağlar (UNIX)
cp Bu komut dosya.a'nın dosya.b şeklindeki bir kopyasını oluşturur
cpio /home dizinindeki dosyaları /root dizinine kopyalar
cpkgtool installpkg, removepkg, makepkg için grafik arayüz
cron
cut Dosya içindeki sütunları çıkarır
df Tüm takılı sistemlerin toplam boyutu, kullanılan ve boş alanlarını görüntüler
du Belirlenen yol üzerinde kullanılan disk alanının toplamını kb olarak görüntüler
dump Diskin geri yüklenmesini sağlar
diff Dosyaları satırlarıyla kıyaslar
emacs Metin editörü
fdformat fd0 sürücüsündeki floppy cihazının düşük seviye formatı
file Bu komut dosya.a'nın hani türde olduğunu bulmaya çalışır
find Belirli bir dizgeyi (passwd) belirli bir dizin içinde (/path) aratır
finger UNIX sistemine en son giren tüm kullanıcıları listeler
free Sistem bellek kullanımının bir görüntüsünü yakalar
fsck Dosya sistemi tarama ve düzeltme (file system check and repair)
git
gnumeric Excel belgelerini düzenler
grep Belirlenen ifadeyi arar (General Regular Expression Print)
groupadd Sistemde sudos adında yeni bir grup oluşturur
groups Sistemde hangi grupa dâhil olduğunuzu görüntüler
gv Postscript/PDF dosyalarını görüntüler
gzip dosya.a dosyasını zip formatında sıkıştırır ve dosya.a.gz uzantısını verir
head Dosyanın başlığını görüntüler
host Alan Adı Sunucusunu görüntüler (DNS)
hostname Host adını görüntüler veya adlandırır
ifconfig Tanımlı arayüzün durumunu görüntüler
insmod Root tarafından modüler aygıt sürücülerini yüklemek için kullanılır
installpkg Belirlenen adla Slackware paketini yükler
removepkg Adlandırılan paketi siler fakat /tmp dizinine kopyalanır
rpm2targz RPM dosyasını Slackware .tgz paketine dönüştürür
upgradepkg Slackware paketini günceller ve eski veya kullanılmayanları siler
jobs Sistemde anlık olarak çalışan tüm görevleri listeler
kernelcfg Kernel modüllerini ekleyen ve silen GUI
kill İşlemi id numarası ile sonlandırır
last Sisteme son -x girişteki kullanıcı adı, yer, login ve logoff zamanını görüntüler.
lastlog Sisteme tüm kullanıcıları kaç kez giriş yaptıklarını/yapmak istediklerini görüntüler
less Ekranın bir zamandaki hâlini görüntüler.
ln İlk dizinden ikinci dizine soft link sağlar. (sağdan sola)
locate Belirlenen dosyayı konumlandırır ve dizin yolunu görüntüler
lpr index.html dosyasının yazıcıdan çıktısını alır
lprm Görevi 12 olan çıktı listesindeki görevi iptal eder
lpq Çıktı listesinin içeriğini görüntüler
ls Tüm dosyaları bilgileriyle birlikte listeler
lasttr Dosya özelliklerini listeler
lsmod Çalışmakta olan kernel modüllerini görüntüler
make Geliştirici ekipi tarafından boş bırakılan çöpleri temizler
man Manual dosyasının belirli kısmını vi editöründe görüntüler.
md5sum Toplam denetimini hesaplar
mkdir Bulunulan dizin içinde pascal adında bir dizin oluşturur
mkfs Bir partisyonu formatlar ve üzerine yeni sistem yükler
more Belirli dosyayı sayfalandırır öyle ki satır satır görüntülemek mümkündür.
mount Sabit Diskteki msdos partisyonunu /dos dizininde açar
mv Belirli dosyayı farklı dizine taşır
nice Bir işlemin başlamadan önceki önceliğini sağlar. Tüm işlemler 10 ile başlar.
nl Satır sayısını görüntüler
nohup Çıkış yaptıktan sonra işlemlerin devam etmesini sağlar
od İkili veriyi görüntüler
passwd Şifre programını çalıştırarak şifrelerin değiştirilmesini sağlar
paste Dosya içindeki sütunlara ekleme yapar
ping Host’un erişilebilirliğini denetler
ps Çalışmakta olan tüm işlemleri listeler
pstree Çalışan işlemleri bir ağaç yapısında görüntüler
pwd Bulunulan dizini görüntüler
quota Kullanıcıların kotalarını görüntüler
renice 12345 işlemi için önceliği ayarlar (5 önceliği düşürmektedir)
restore Geri yüklenmiş diski görüntüler
rm Bulunulan dizindeki dosya.a dosyasını siler
rmdir Boş dizini siler, boş değilse uyarı verir
route Linux Kernel IP yönlendirme tablosunu görüntüler
rpm RPM dosyasını açar
su Superuser haklarına erişimi sağlar.
shutdown Sisteme giren tüm kullanıcıları sistemin 10:00’da kapatılacağı bilgisini verir
sleep Bir süreliğine bekletilir
slocate Dosyaları index aracılığıyla konumlandırır
sort Satırları sıralar
stat Dosya özelliklerini görütüler
sync Diskin ön belleğini boşaltır
tail Dosya sonunu görüntüler
tar /home dizinini /user/dso dizinine kopyalar
top Sistem hakkında tüm bilgileri görüntüler (q: çıkış)
touch dosya.a dosyasını oluşturur
umask Dosya korumaları varsayılan olarak ayarlanır
uname Sistemde kullanılan Linux çekirdeğini görüntüler
uniq Aynı satırları konumlandırır
updatedb “locate” veritabanını günceller
uptime Sistemin çalışmasını görüntüler
userdel Sistemde dsoneil kullanıcısını siler
vim Metin editörü
w Unix sistemine giriş yapmış tüm kullanıcıları ayrıntılarıyla listeler
wc Byte/word/satır sayısını sayar
whereis Standart dosyaları konumlandırır
which Bulunulan yol üzerindeki tüm alt dizinlerde dosya adlı dosyaları bulur
who Anlık olarak sistemde bulunan kullanıcıları görüntüler
whoami Kullanıcı adını görüntüler
whois Alan adı sorgusu gerçekleştirir
xdvi TeX DVI dosyalarını görüntüler
xxd İkili veriyi görüntüler
zip Dosyaların zip ile sıkıştırılmasını sağlar
lsusb USB portlarını listeler
lspci PCI aygıtlarını listeler
lp Yazıcıları listeler
cua Seri portları listeler
dpkg Debian tabanlı paket yönetim sistemi
lscpu İşlemci hakkındaki bilgileri görüntüler
lshw Bütün donanımların bilgilerini görüntüler